Eubois

Eubois, idis f [Euboea]
(ora St) (tellus St).