polygonum

polygonum, i n (.)
1) Cens;
2) . (. polygonus, i f) PM.