Pittheius

Pittheius, a, um [Pittheus]
(Troezen O).