pithias

pithias, ae Sen pithus, i Ap m
= pitheus.