phoca

phoca, ae f (.; . vitulus marinus)
V, PM, O.