phallovitrobulum

phallovitrobulum, i n [vitrum I]
Capit (v. l.).