Phalantheus

Phalant(h)eus Sil Phalant(h)inus, a, um M adj.
Phalanthus Phalanthum.