Drepanitanus

I Drepanitānus, a, um [Drepana]
C, PM.