ΠΕΚΛΐΜΐ

Peneius

Peneius, a, um [Peneus I]
οενειρκθι (arva O; Tempe V): P. amnis Lcn πεκΰ Οενει.