Pegasis

II Pegasis, idis f
:
1) Prp, O = ;
2) (= Oenone) O.