palaestrita

palaestrita, ae m [palaestra]
, C, Pt, Amm.