opprobratio

opprobratio, onis f
, : o. acerba reprehensionis AG .