oppingo

oppingo, pegi, , ere [ob + pango]
: o. savium Pl .