ophthalmias

ophthalmias, ae m (.; . oculata) .
Pl.