octochordos

octochordos, on adj. (v. l.)
= octachordos.