obversio

obversio, onis f [obverto]
(alicujus rei Hier).