Nyseus

Nyseus, ei (eos) Nysius, i m [Nysa 2]
, O.