novemdecim

novemdecim (novendecim) adj. num. card. [novem + decem]
L (v. l.).