Nereius

Nereius, a, um adj.
Nereus: N. nepos H = Achilles; N. juvenis O = Phocus; Nereia genetrix O = Thetis.