navita

navita, ae m
. Lcr, V, Poeta ap. C = nauta.