natatiles

natatiles, ium n [nato] Aug
= natantes.