narthex

narthex, thecis (acc. theca) m (.)
ferula (.) PM.