apolactizo

apolactizo, , , āre (.)
(inimicos Pl).