monochromatos

monochromatos, on adj. (.)
(pictura PM).