׀ְְֵֻּ

mimographus

mimographus, i m [mimus 2]
לטלמדנאפ, אגעמנ לטלמג Su.