ΠΕΚΛΐΜΐ

Menaeus

II Menaeus θ Menaenus, a, um [Menae]
μενειρκθι Sil, C.