lychnus

lychnus, i m (.)
, , Enn, LM, Lcr, C, V etc.