libralis

libralis, e [libra I]
, (pondus PM; saxa Veg).