ΠΕΚΛΐΜΐ

annumeratio

an–numerātio, ōnis f
θρχθρλενθε (dierum Dig).