Latmius

Latmius, a, um [Latmus]
Ctl etc.: L. heros O = Endymion.