ΠΕΚΛΐΜΐ

Junius

II Junius, a, um [Junius I]
ώνθεβ (lex C): J. mensis C, Col θώνό.