Jovisjurandum

Jovisjurandum, i n
Enn ap. Ap v. l.