Isara

Isara, ae m
, ( Isere) Piandus ap. C, PM, Lcn.