inexterminabilis

inexterminabilis, e
, (homo Vlg).