ΠΕΚΛΐΜΐ

indeterminatus

in–determinatus, a, um
νεξοπεδελΈννϋι, αεροπεδελόνϋι Eccl.