inconnexio

inconnexio, onis f (. dissolutio) .
= asyndeton.