impavidus

impavidus, a, um
, (vir H; leo V; pectora L).