heptamyxos

heptamyxos, on (.)
(sc. candelabrum Ambr).