gypsum

gypsum, i n (.)
Cato, CC, Sen etc.; , : g. Chrysippi J () .