frundifer

frundifer, fera, ferum v. l.
= frondifer.