fragmen

fragmen, inis n Col, V, O, Su etc.
= fragmentum.