Moyses

Moyses, is Moyseus, ei eos T, Aug
= Moses.