Falerii

Falerii, orum m
, . , . ( via Flaminia; . Civita Castellana) L.