exstasis

exstasis (extasis), is (abl. i) f (.)
(plenus stupore et exstasi Vlg).