exhilaratio

exhilaratio, onis f [exhilaro]
(e. voluntatis Aug).