Europe

Europe, Europensis v. l.
= Europa, Europaeus.