Euphrosyne

Euphrosyne, es Euphrosyna, ae f (. «»)
, Sen.