Euphrataeus

Euphrataeus, a, um [Euphrates]
, . (diademata St).