epistomium

epistomium, i n Sen
(v. l.) = epitonion.