Epirensis

Epirensis, e Epiro(i)cus, a, um [Epirus]
L, Vr, C etc.